Search

    
 Realty Status:    
 Realty Type
   
     Price Range    
   m2 Range     - 
   Room Range     - 
   Realty No    
             
 -  
For flat Transfer Barter
  Real Estate Categories
  Houses for rents (2)
  Houses for sales
  Offices for rents (1)
  Offices for sales
  Lands (2)
 Add realty
  Exchange Rates
  BUYING SELLING
USD    5.7125 TL 5.7228 TL
EURO    6.3154 TL 6.3268 TL
GBP    7.0987 TL 7.1357 TL
Add to declare
Opportunities
Support
  New realties
Real Estate Handbook
  
   Share   
Değişiklik (Tahsis) işlemleri
  


    Return Back

İSTENEN BELGELER

1- Üzerinde değişiklik istenen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi
2- Taşınmaz mal sahibinden son 6 içinde çekilmiş 6 x 4 büyüklüğünde 1 adet fotoğrafı
3- Taşınmaz mal sahibinden fotoğraflı nüfus cüzdanı
4- Değişikliğin nedenini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

İŞLEMİN MALİ YÖNÜ

A- 1 . 1 . 1983 tarihinden sonra Tapu Siciline kayıtlı arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina ve sair tesislerin değişiklik işlemlerinin tescilinden emlak ( Bina ) vergisi değeri üzerinden binde 30 oranında 1.1.1983'den önce inşa olunanlar için inşa oldukları tarihte yürürlükte olan mali mevzuata göre vergi veya harç alınacaktır.
B- İmar ve İskan Bakanlığı'nın görüşü alınarak Maliye Bakanlığından tespit ve ilan edilmiş bulunan Sosyal Mesken işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için Emlak ( Bina ) vergisi üzerinden binde 15 oranında yukarıdaki iki fıkra uyarınca alınacak harç Emlak ( Bina ) vergisi beyannamesinin verilmesi sırasında ilgili vergi dairesine yatırılır. Tapu Sicili'ne tescil yapılması halinde bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
C- Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina ve sair tesisler dışında kalan her nevi cins ve kayıt tahsisinden Emlak Vergisi değerinden az olmamak üzere binde 5 oranında
D- 3239 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.1986 tarihinden önce yapılan binaların tashih işlemleri 31.12.1987 tarihine kadar yaptırılmadığı taktirde harçlar % 50 fazlası ile tahsil edilir.

İZLENECEK YOL

Yukarıda belirtilen belgelerle Tapu Sicil Müdürlüğü'ne ( İnşaat nedeniyle cins tashihlerinde Kadastro Müdürlüğü'ne) bizzat veya yetkili vekil ve temsilcilerin müracaatı yeterlidir.İstem görevlilerce Tapu istem bölgesine yazılıp ilgililerce imzalandıktan ve gerekiyorsa Kadastro Müdürlüğünce değişiklik beyannamesi düzenlendikten sonra işlem Tapu Sicil Müdürlüğünce sonuçlandırılır.
 
Copyright © 2008 - 2019 INTEREMLAK